Vedtægter


Pensionisternes Computer Klub, Haderslev 

                        

                            Vedtægter
         

§ 1.          
Klubbens navn er Pensionisternes Computer Klub,   Haderslev.

 

§ 2.          
Klubbens hjemsted er Haderslev Kommune

 

§ 3.          
Klubbens formål er at fremme interesser og kontakter blandt ældre for kendskabet til og brugen af hjemmecomputere.

 

§ 4.          
Som medlemmer kan optages personer over 60 år, undtagelsesvis kan også optages
førtidspensionister over 50 år efter bestyrelsens godkendelse..

 

§ 5.           
Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer, sekretær samt et bestyrelsesmedlem.

                
Desuden vælges årligt 2 suppleanter til bestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant.

 

                 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

                 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

§ 6.           
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

 

§ 7.          
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september måned.

Dagsordenen skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 

                       1.      Valg af dirigent.

                 2.      Formandens beretning.

                 3.      Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

                 4.      Fastsættelse af kontingent.

                 5.      Valg ifølge klubbens vedtægter.

                 6.      Forslag. (Forelægges skrifteligt og skal være formanden i -                          hænde senest 7 dage før generalforsamlingen).

                 7.      Eventuelt.

 

§ 8.          
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne begærer det skriftligt.

 

§ 9.          
3 måneders restance medfører automatisk sletning som medlem, og medlemskab kan kun genoptages, når restancen er betalt.

 

§ 10.        
Regnskabsåret er fra 1. maj til 30. april.

Klubbens midler opbevares dels hos kassereren og dels i et pengeinstitut i Haderslev.
 

§ 11.        
Kassereren og formanden tegner klubben i forhold til pengeinstitut. 

Foreningens midler anvendes i overensstemmelse med formålsparagraffen.

 

§ 12.        
Beslutning om vedtægtsændringer træffes på generalforsamlingen. For at vedtægts-­­ændringer kan vedtages, skal mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemme for
ændringerne.

 

§ 13.        
Klubbens opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvis ønsket derom bliver fremsat på den ordinære
generalforsamling, og hvis 2/3 af de fremmødte
medlemmer stemmer herfor.

Såfremt klubben opløses, tilfalder klubbens midler 

Handicap- og Ældrebussens Venner i Haderslev.

 

 

Dette er den reviderede udgave af klubbens vedtægter efter ændringer, som blev vedtaget på generalforsamlingen den 29. august 2016.

 

 

Haderslev, den 02. september 2016.


Villy Lillelund 

formand