Nyt fra bestyrelsen


  Dagsorden og referat fra Generalforsamlingen 2021


Referat: Else Bittner

Valg af dirigent: Frits Vognsen

Formandens beretning: godkendt

Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse: godkendt

Fastsættelse af kontingent: uændret

Valg ifølge klubbens vedtægter:

På valg er Birgith Hansen 

modtager genvalg - valgt

På valg er suppleant

forslag - Gunnar Gilberg - valgt

Valg af revisor

forslag - Frits Vognsen - valgt

Valg af revisor suppleant

forslag - Karnelie Asmussen - valgt

Indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring:

Kontingent for kursister  § 4 fjernes fra vedtægterne. Kontingentet fastsættes herefter på den årlige generalforsamling 

vedtaget

Eventuelt: Else orienterede om det nye it-lokale. Det bliver lokale 12 på 1. sal


Generalforsamling

2 021 k. 14.00 på Månen, Bispen, hvor du er velkommen til at deltage og melde dig til kursus. Nærmere i Ugeavisen først i september 2021.

Kontakt gerne Birgith Hansen på mobil 27 588 518

Mail: birgith-hansen@hotmail.com og jeg svarer jer hurtigst muligt.


se mere under nyt fra formanden


****************************************************

  Generalforsamling


torsdag d. 10. september 2020 

kl.14.00 på MånenDAGSORDEN IFØLGE FORENINGENS VEDTÆGTER

Referat skrevet med fed skrift


Valg af dirigent

Valgt er Karsten


Formandens beretning

Referat af Formandens beretning

  Vi havde den store sorg at miste vor suppleant Egon Damgård, på tirsdagsholdet. Æret være hans minde.  
Året før mistede vi  sekretær Ove Danielsen. Holdet er fyldt op igen og der er også tilgang på øvrige hold.
I foråret indrykkede vi en annonce i Ugeavisen om, at vi manglede undervisere. Det er dyrt at annoncere og vil fremgå af PCKs regnskab. Men det gav flere henvendelser af interesserede personer til holdene og undervisere.

På sidst g-fors. vedtog vi vedtægtsændring vedr. antal personer i bestyrelsen til:
Formand, Kasser, Sekretær, 1.sup. til bestyrelsen, revisor samt 1.revisorsup.
Vi har et godt og effektivt samarbejde i bestyrelsen. Vi lytter til hvad vi bliver mødt af, forholder os til det, samles for at finde en løsning og giver hurtigt svar tilbage.
Ud over bestyrelsesmøder har vi, traditionen tro, afholdt møde med vejlederne.
Vi har nogle gæve og inspirerende vejledere og hjælpere på holdene. Hermed en stor tak til jer for jeres indsats.
På mødet snakkede vi om de langsomme computere i it-lokalet.
Jeg ansøgte i samarbejde med Biblioteket "Haderslev kommunes midler til aktiviteter for ældre §79 2020" om 59.000 kr. til 16 nye harddiske til computerne i it-lokalet.
Vi fik desværre afslag med den begrundelse "at man ikke kan få tilskud til inventar".
I bestyrelsen har vi spurgt os frem ved Vejlederne, der synes at computerne er bøvlede og for langsomme men,  kursisterne synes overvejende at tempoet er fint.
Gunhild var også med på vejledermødet for at få feedback til hjemmesiden. vi er meget glade og stolte over det fine arbejde hun har lavet.
Bestyrelsen støtter op om PCKs hjemmeside, bl.a. ved i år at indkalde til g-fors. efter henvisning i annoncen der var i Ugeavisen.
Vi for ros fra interesserede der har ringet og spurgt om, hvad der undervises i på de 3 hold. De der ringer er godt orienteret via hjemmesiden.
Måske oprettes en venteliste i år, det vil tilmeldingerne efter g-fors. vise om der er behov for.

Vi i bestyrelsen opfordre jer til at bruge den, gerne med kommentarer og gode ideer i Gæstebogen.

Tak for ordet.

Ingen kommentarer

Kasserer fremlægger revideret regnskab til godkendelse

Regnskabet er godkendt


Fastsættelse af kontigent

Uændret


Valg ifølge klubbens vedtægter

På valg er Toben Juhl og Else Bittner – begge modtager genvalg

  • Genvalgt

  • På valg er suppleant – forslag Gunnar Gilberg

    Valgt

  • Valg af revisor - forslag Frits Vognsen

    Valgt

  • Valg af revisorsuppleant – forslag Kanelia Asmussen

    Valgt

Indkomne forslag

Ingen


Eventuelt – herunder forholdsregler omkring corona

Blev gennemgået


 
    


  
Her skriver du telef

 


 

  

onnummer, adresse osv.