Nyt fra bestyrelsen


 

Generalforsamling


torsdag d. 10. september 2020 

kl.14.00 på MånenDAGSORDEN IFØLGE FORENINGENS VEDTÆGTER

Referat skrevet med fed skrift


Valg af dirigent

Valgt er Karsten


Formandens beretning

Referat af Formandens beretning

  Vi havde den store sorg at miste vor suppleant Egon Damgård, på tirsdagsholdet. Æret være hans minde.  
Året før mistede vi  sekretær Ove Danielsen. Holdet er fyldt op igen og der er også tilgang på øvrige hold.
I foråret indrykkede vi en annonce i Ugeavisen om, at vi manglede undervisere. Det er dyrt at annoncere og vil fremgå af PCKs regnskab. Men det gav flere henvendelser af interesserede personer til holdene og undervisere.

På sidst g-fors. vedtog vi vedtægtsændring vedr. antal personer i bestyrelsen til:
Formand, Kasser, Sekretær, 1.sup. til bestyrelsen, revisor samt 1.revisorsup.
Vi har et godt og effektivt samarbejde i bestyrelsen. Vi lytter til hvad vi bliver mødt af, forholder os til det, samles for at finde en løsning og giver hurtigt svar tilbage.
Ud over bestyrelsesmøder har vi, traditionen tro, afholdt møde med vejlederne.
Vi har nogle gæve og inspirerende vejledere og hjælpere på holdene. Hermed en stor tak til jer for jeres indsats.
På mødet snakkede vi om de langsomme computere i it-lokalet.
Jeg ansøgte i samarbejde med Biblioteket "Haderslev kommunes midler til aktiviteter for ældre §79 2020" om 59.000 kr. til 16 nye harddiske til computerne i it-lokalet.
Vi fik desværre afslag med den begrundelse "at man ikke kan få tilskud til inventar".
I bestyrelsen har vi spurgt os frem ved Vejlederne, der synes at computerne er bøvlede og for langsomme men,  kursisterne synes overvejende at tempoet er fint.
Gunhild var også med på vejledermødet for at få feedback til hjemmesiden. vi er meget glade og stolte over det fine arbejde hun har lavet.
Bestyrelsen støtter op om PCKs hjemmeside, bl.a. ved i år at indkalde til g-fors. efter henvisning i annoncen der var i Ugeavisen.
Vi for ros fra interesserede der har ringet og spurgt om, hvad der undervises i på de 3 hold. De der ringer er godt orienteret via hjemmesiden.
Måske oprettes en venteliste i år, det vil tilmeldingerne efter g-fors. vise om der er behov for.

Vi i bestyrelsen opfordre jer til at bruge den, gerne med kommentarer og gode ideer i Gæstebogen.

Tak for ordet.

Ingen kommentarer

Kasserer fremlægger revideret regnskab til godkendelse

Regnskabet er godkendt


Fastsættelse af kontigent

Uændret


Valg ifølge klubbens vedtægter

På valg er Toben Juhl og Else Bittner – begge modtager genvalg

  • Genvalgt

  • På valg er suppleant – forslag Gunnar Gilberg

    Valgt

  • Valg af revisor - forslag Frits Vognsen

    Valgt

  • Valg af revisorsuppleant – forslag Kanelia Asmussen

    Valgt

Indkomne forslag

Ingen


Eventuelt – herunder forholdsregler omkring corona

Blev gennemgået


 
   


****************************************************************************************

 PCK Haderslev Generalforsamling 2019

   

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling – torsdag 5 sept. 2019 kl. 14:00

Mødested : Lokalet Månen, biblioteket, Bispebroen 3 Haderslev

 

Dagsorden iflg. Vedtægter

 Referat: Else Bittner

 

1) Valg af dirigent

Frits Vognsen

 

2) Formandens beretning

Ingen kommentarer

 

3) Kasseren fremlægger revideret regnskab til godkendelse

Regnskabet er godkendt

 

4) Fastsættelse af kontingent

Uændret 

 

5) Valg iflg. Klubbens vedtægter

 

På valg til bestyrelsen er:

 

Svend Erik Petersen Modtager ikke genvalg

Egon Damgård Modtager ikke genvalg

Valg af 2 suppleanter

Vi går over til 1 suppleant

Egon Damgård

 

Valg af revisorer

Fris Vognsen

 

Valg af revisorsuppleant

Kornelie  Asmussen

 

6) Indkomne forslag

 

Forslag forelægges skriftlig og skal være formanden i hænde

senest 7 dage før generalforsamling

Forslag fra bestyrelsen: Vedtægtsændringer for § 4 Medlems kontingent for

kursister er 250,00 kr. for undervisere og vejledere 50,00 kr. for at have stemmeret

Godkendt.

 

Vedtægtsændring § 5 Bestyrelsen reduceres fra 5 til 3 personer, 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

Vedtaget

 

Vedtægtsændring § 9 Indmeldelse efter 1 maj bevirker at man først har stemmeret det

efterfølgende kalenderår.

Godkendt

 

7) Eventuelt

Der arbejdes på  at finde en, som vil vedligeholde og udvikle foreningens hjemmeside************************************************************Her skriver du telef

 


 

  

onnummer, adresse osv.