mandags-tirsdags-og torsdagsholdet

   

Referat fra PCK Haderslev Generalforsamling 2019

 

 

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling – torsdag 5 sept. 2019 kl. 14:00

Mødested : Lokalet Månen, biblioteket, Bispebroen 3 Haderslev

 

Dagsorden iflg. Vedtægter

 Referat: Else Bittner

 

1) Valg af dirigent

Frits Vognsen

 

2) Formandens beretning

Ingen kommentarer

 

3) Kasseren fremlægger revideret regnskab til godkendelse

Regnskabet er godkendt

 

4) Fastsættelse af kontingent

Uændret 

 

5) Valg iflg. Klubbens vedtægter

 

På valg til bestyrelsen er:

 

Svend Erik Petersen Modtager ikke genvalg

Egon Damgård Modtager ikke genvalg

Valg af 2 suppleanter

Vi går over til 1 suppleant

Egon Damgård

 

Valg af revisorer

Fris Vognsen

 

Valg af revisorsuppleant

Kornelie  Asmussen

 

6) Indkomne forslag

 

Forslag forelægges skriftlig og skal være formanden i hænde

senest 7 dage før generalforsamling

Forslag fra bestyrelsen: Vedtægtsændringer for § 4 Medlems kontingent for

kursister er 250,00 kr. for undervisere og vejledere 50,00 kr. for at have stemmeret

Godkendt.

 

Vedtægtsændring § 5 Bestyrelsen reduceres fra 5 til 3 personer, 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

Vedtaget

 

Vedtægtsændring § 9 Indmeldelse efter 1 maj bevirker at man først har stemmeret det

efterfølgende kalenderår.

Godkendt

 

7) Eventuelt

Der arbejdes på  at finde en, som vil vedligeholde og udvikle foreningens hjemmeside************************************************************

 

 

 

 

  Pensionisternes Computer  Klub           

PCK – HADERSLEV

 

 

Referat fra generalforsamlingen 2018 afholdt på Månen d. 6. september kl. 14.00

 

Fremmødet var på 35.

Formanden bød velkommen til klubbens 24. generalforsamling og gik til 1. punkt på dagsordenen.

 

1. Valg af dirigent.

Fra bestyrelsen blev der foreslået Torkil Lindved. Dette blev godkendt af generalforsamlingen.

Torkil takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indvarslet via mail og annonce i Ugeavisen.

Torkil oplæste generalforsamlingens dagsorden.

  2. Formandens beretning.

Så er det igen gået et år og der er så PCK's 24. generalforsamling i 2018.

Der har i år været 3 hold: mandag, tirsdag og torsdag med ialt 34 kursister. Så vi må konstatere at interessen eller behovet for at lære  mere om IT er for nedadgående.


Der er tre vigtige ting, som skal være opfyldt for at PC Klubben kan fungere:

1. Der skal være kursister

2. Der skal være vejledere

3. Der skal være en bestyrelse, der kan varetage det praktiske

Hvis en af disse tre ting mangler går det ikke,

så jeg vil på det kraftigste opfordre kursisterne til at sætte sig sammen og tage en snak om at de på skift kan tage en periode i bestyrelsen. Det er ikke vanskeligere og mere besværligt end at alle kan klare det.

I mine øjne er det den eneste måde for at PCK Klubben kan bestå fremover.


Med hensyn til vejledere og medhjælpere er vi heldige at de vil tage denne sæson med, men det er jo ingen garanti fremover, alt har jo en afslutning, og hvad gør vi så?


Praktiske oplysninger:

Alle kursister som har en mail adresse og som har tilmeldt sig til mig eller i dag, vil få tilsendt en mail med holdlister og betalings oplysninger.

Kursusstart uge 40.


3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.

Torben Juhl omdelte rev.regnskabet og gennemgik de forskellige posteringer. Året gav et  overskud på 1.285,85 kr.

Regnskabet blev taget til efterretning uden bemærkninger

af generalforsamlingen. 

4. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingentet på 250,00 kr.

for en hel sæson.

Godkendt.


5. Valg ifølge klubbens vedtægter.

Der skal i henhold til vedtægterne vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år, og to i ulige år.

Der skal desuden vælges 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.


Valgt til bestyrelsen blev:  

Torben Juhl (genvalgt), Ove Danielsen (genvalgt)og Birgith Hansen ( nyvalgt).

Suppleanter: Else Bittner og Svend Aage Hansen

Revisor: Preben Bork og Revisorsuppleant: Karsten Petersen .


6. Indkomne forslag.

Ingen forslag.


  7. Eventuelt.


Dirigenten afsluttede generalforsamlingengen og takkede for god ro og orden.


Svend meddelte derefter, at der var kaffe/te med brød.Ove Danielsen - sekretær

Her skriver du telef

 


 

  

onnummer, adresse osv.