Nyt fra formanden

Sæson 2020-21 samt Corona

Kære medlemmer af PCK-Haderslev

Uge 40 begynder den nye sæson i it-klubben på Bispen i Haderslev.

Jeg ønsker herved god vind i 2020 og 2021 til alle vore medlemmer. Velkommen til nye kursister samt underviser.

I år er vi nødsaget til at oprette en VENTELISTE. De der står på listen har fået besked og kontaktes straks når der er en ledig plads.

Vedr. Corona: når du færdes på biblioteket og cafeen skal du bære mundbind. i it-lokalet

forefindes vådservietter og håndsprit. Du skal selv spritte tastatur, mus, bord og stol af før brug. 

husk at holde afstand og brug evt. dit mundbind.

I ønskes Alle en god sæson i Pensionisternes Computer Klub af Birgith Hansen

 

Afslag på ansøgning af §79 midler i 2020

Bestyrelsen i PCK klubben ansøgte i januar 2020 om at få 17 nye harddiske til computerlokalet på Bispen, fordi det vil kunne afhjælpe problemer under it-undervisningen for elever og vejledere. I samarbejde med Biblioteket ansøgte vi om kr. 59500. 

Vi har desværre fået afslag.

som begrundelse for afslag er at Bevillingsudvalget ikke uddeler midler til indkøb af inventar, samt beløbet til uddeling er væsentlig mindre end tidligere.

Der var indkommet 64 ansøgninger, heraf fik 59 ansøger del i de 666.900 kr.

Bestyrelsen tager punktet på næste møde, så har du gode ideer til hvor vi kan søge, må du meget gerne komme med forslag. 

Jeg vil hermed sige mange tak for en god sæson. Jeg glæder mig til vi ses sidst i september, måske til g-forsamling den 10. September kl. 14.00 på Bispen.

godt forår og sommer ønskes af Birgith Hansen

Kære medlemmer og kursister

I ønskes Alle en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår.

Vi er alle hold kommet godt igang og med nye medlemmer. Dejligt med fremgang i PCK, vejlederne gør et godt arbejde på holdene til stor glæde for kursisterne.

Vejledere HUSK at tilmelde jer til Vejledermøde den 22.januar 2020 kl. 10.00 på Bispen. Senest den 6.1.2020.

Julehilsner fra Birgith

birgith-hansen@hotmail.com

Orientering efter Vejledermøde

På Vejledermøde er besluttet at vor kasser Torben kommer på besøg tirsdag den 12.11. og torsdag den 14.11.

Mangler du at betale for kursus så tag din banks reg.nr. og kontonr. med og han vil hjælpe dig med at få betalt.

 

Der afholdes Vejledermøde den 22.januar.2020 kl.10.00 på Bispen. Indkaldelse med dagsorden senere.

Klubben er vært ved kaffe, brød, øl og vand. Derfor vil jeg gerne at I tilmelder jer til mig senest den 6.1.20. på:

birgith-hansen@hotmail.com eller 27 588 518

God vind fra Birgith

 

 

 

 

Kære kursister

 

Velkommen til en ny sæson i PCK-Haderslev. Jeg ved at alle er godt igang på div. hold. Hvis du ikke har betalt endnu, så kan jeg fortælle jer at kasserer Torben vil besøge holdene for at hilse på jer, og her kan du så betale de 250 kr. via MobilPay eller via bank. Torben hjælper jer gerne.

 

God vind fremoverønsker  Birgith

 

 

 

 

PCK Haderslev Generalforsamling 2019
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling – torsdag 5 sept. 2019 kl. 14:00
Mødested : Lokalet Månen, biblioteket, Bispebroen 3 Haderslev
Dagsorden iflg. Vedtægter
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Kasseren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
4) Fastsættelse af kontingent
5) Valg iflg. Klubbens vedtægter
På valg til bestyrelsen er:
Svend Erik Petersen Modtager ikke genvalg
Egon Damgård Modtager ikke genvalg
Valg af 2 suppleanter
Valg af revisorer
Valg af revisorsuppleant
6) Indkomne forslag
Forslag forelægges skriftlig og skal være formanden i hænde
senest 7 dage før generalforsamling
Forslag fra bestyrelsen: Vedtægtsændringer for § 4 Medlems kontingent for
kursister er 250,00 kr. for undervisere og vejleder 50,00 for at have stemmeret.
Vedtægtsændring § 5 Bestyrelsen reduceres fra 5 til 3 personer 1 bestyrelsesmedlem er på
valg i ulige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.
Vedtægtsændring § 9 Indmeldelse efter 1. maj bevirker at man først har stemmeret det
efterfølgende kalenderår
7) Eventuelt
PCK Haderslev er vært ved kaffe, the, brød, øl og vand
Vel mødt alle
Med venlig hilsen
PCK Haderslev
p.b.v.
Svend Erik Petersen
Formand

**************************************************************************************************************************************************************